Powered by Smartsupp

Autorská práva

Tyto stránky a jejich obsah jsou chráněny právy duševního vlastnictví.

Jakékoliv užití těchto stránek, jejich obsahu či jakékoli jeho části pro jiné, než osobní nevýdělečné použití, zejména jeho kopírování, další zpracování či rozmnožování a jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru těchto stránek, mimo předem výslovně dovolených, jsou zakázány.

Nedovolené způsoby užití těchto stránek a jejich obsahu jsou neoprávněným zásahem do práv provozovatele a/nebo třetích osob a zakládají právo provozovatele a/nebo těchto třetích osob požadovat po porušiteli náhradu vzniklé újmy, včetně náhrady ušlého zisku, a/nebo bezdůvodné obohacení.

V případě zájmu o užití obsahu těchto stránek či jakékoli jeho části se obraťte na jejich provozovatele, společnost Canna b2b s.r.o., se sídlem Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Česká republika, IČ: 02023024, DIČ: CZ02023024, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 214621.