Powered by Smartsupp

Autorská práva

Tyto stránky a jejich obsah jsou chráněny právy duševního vlastnictví.

Jakékoliv užití těchto stránek, jejich obsahu či jakékoli jeho části pro jiné, než osobní nevýdělečné použití, zejména jeho kopírování, další zpracování či rozmnožování a jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru těchto stránek, mimo předem výslovně dovolených, jsou zakázány.

Nedovolené způsoby užití těchto stránek a jejich obsahu jsou neoprávněným zásahem do práv provozovatele a/nebo třetích osob a zakládají právo provozovatele a/nebo těchto třetích osob požadovat po porušiteli náhradu vzniklé újmy, včetně náhrady ušlého zisku, a/nebo bezdůvodné obohacení.

V případě zájmu o užití obsahu těchto stránek či jakékoli jeho části se obraťte na jejich provozovatele, společnost Canna b2b, s.r.o., IČ 020 23 024, se sídlem Jungmannova 362, Příbram III, 261 01, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 214621.